รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 18

...*** รายชื่อจะเรียงลำดับตัวอักษร ***...
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบฯ สถานที่ทำงาน
1 นางสาว กชวรรณ โกประวัติ 4674 โรงพยาบาลพระรามเก้า
2 นางสาว กนกพร วรสิงห์ 4963 ศูนย์ MRI โรงพยาบาลขอนแก่น
3 นางสาว กนกวรรณ คล้ายจินดา 5279 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
4 นางสาว กนกวรรณ จันทะนาม 3558 โรงพยาบาลปัตตานี
5 นางสาว กมลวรรณ ทนันไชย 4680 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6 นางสาว กฤติมา สะเอียบคง 5287 โรงพยาบาลลำปาง
7 นาย กฤตเมธ ศรีโฉมงาม 5686 โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
8 นาย กฤษณะ ชาตาสุข 69 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
9 นาย กฤษณ์ศิเดช เสพิลา 3141 โรงพยาบาลนาจะหลวย
10 นางสาว กฤษนัส วรรณใหม่ 5288 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
11 นาย กลศึก พุกเฉย 5689 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
12 นางสาว กัลยา เกตุเพ็ชร 2789 โรงพยาบาลราชทัณฑ์
13 นางสาว กาญจนา แก้วมะโรง 5705 โรงพยาบาลบางละมุง
14 นาง กาญจนา เกษพรหม โรงพยาบาลสะเมิง
15 นาย การุณ บุญครอบ 75 โรงพยาบาลตาลสุม
16 นาย ก้านแก้ว ศรีเนตร โรงพยาบาลเขื่องใน
17 นางสาว ขนิษฐา พงษ์พิชิต 4695 ศูนย์CT/MRI โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
18 นางสาว ขวัญจิรา หินใหญ่ 4988 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19 นางสาว ขวัญฤทัย บุญชิต 4067 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
20 นางสาว ขัติยา เสรีรักษ์ 875 โรงพยาบาลตรัง
21 นาย คำรบ คำเทียนทอง Sima Healthcare
22 นางสาว จรรยพร ทองแท้ 5311 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
23 นางสาว จันทร์เพ็ญ โชติสุวรรณ 3640 โรงพยาบาลมหาชนะชัย
24 นางสาว จาฏุพัจน์ รัมมะภาพ 5727 โรงพยาบาลบางละมุง
25 นางสาว จินตนา สวนแก้ว 4069 โรงพยาบาลทักษิณ
26 นาง จินตนา บุญนอก 1445 โรงพยาบาลโนนสูง
27 นางสาว จิรชยา ไชยจินดา 5321 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 นาย ฉัตรชัย ศุภสุข 1139 โรงพยาบาลนนทเวช
29 นางสาว ชญานิศ แก้วแสง 5011 โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร
30 นาย ชนาธิป ธัญญพืช 5748 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
31 นางสาว ชนิภรณ์ ห่อทรัพย์ 5750 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
32 นางสาว ชนิภา สุขเกษม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33 นางสาว ชลิดา ธเนศจิรโชติ 3662 กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา
34 นางสาว ชัญญา เฟื่องประยูร 5349 โรงพยาบาลท่าใหม่
35 นาย ชัยณรงค์ สอนเผือก 4141 วชิรพยาบาล
36 นาย ชานนท์ พิเนตร 3176 โรงพยาบาลเกตรวิสัย
37 นางสาว ญาณิศา นุชชำนาญ 5773 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
38 นางสาว ญาณิศา แสนใจวุฒิ 5771 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
39 นางสาว ฐิติรัตน์ ภัทราวิวัฒน์ 5030 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
40 นาย ณฐกฤต จุ้ยส่องแก้ว โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ฝ่ายรังสีวิทยา)
41 นางสาว ณฐมน กอนไธสง 4741 โรงพยาบาลบ้านกรวด
42 นาย ณรงค์ ชินทรักษา โรงพยาบาลวังทอง
43 นางสาว ณัฐกานต์ อัศวนุรักษ์ 4744 โรงพยาบาลยะลา
44 นาย ณัฐกิตติ์ นิลเศษกุลวัฒน์ 5038 โรงพยาบาลบางพลี
45 นางสาว ณัฐชา วิวัฒนานนท์ 5796 โรงพยาบาลชลบุรี
46 นางสาว ณัฐชา ธีระเชีย 5368 โรงพยาบาลลำปาง
47 นางสาว ณัฐณิชา ขันนา 5043 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.ลำพูน บ.โตโมกราฟ
48 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ตา 4381 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
49 นางสาว ณัฐมล บุญตาเห็น 4756 โรงพยาบาลแม่สอด
50 นาย ณัฐวัฒน์ พิมพารัตน์ 4760 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
51 นาย ณัฐวุฒิ วิรัชลาภ 5056 โรงพยาบาลพไท ศรีราชา
52 นางสาว ณัฐสุดา พลับอินทร์ 5385 โรงพยาบาลลานนา
53 นางสาว ณันธริฎานน อนุกูล โรงพยาบาลบ้านบึง
54 นางสาว ดารารัตน์ อรุณศิริวัฒนา 2006 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
55 นางสาว ตามทิพย์ วดีศิริศักดิ์ 5834 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 ร.ต. ทนง ทานนท์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
57 นาย ทยาวีร์ สุภชัยเจริญ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
58 นางสาว ธนพร หิรัญประเสริฐกุล 4778 ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์
59 นางสาว ธนภรณ์ รัตนสำเนียง 5403 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
60 นางสาว ธนัชพร ธรรมจักร์ 4545 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
61 นางสาว ธนาภรณ์ บุญทา 5077 โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา
62 นางสาว ธรธิดา ลีลากิจรุ่งเรือง 187 โรงพยาบาลสงขลา
63 นาย ธรรมสรณ์ ใสสุก 5852 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
64 นางสาว ธัญชนก หิ้นจิ้ว 5854 โรงพยาบาลหัวไทร
65 นางสาว ธัญญารัตน์ พวงลำภู 3210 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
66 ธัญญารัตน์ หึกขุนทด โรงพยาบาลเจ้าพระยา
67 นาย ธานินทร์ ชินราช 1990 โรงพยาบาลหนองคาย
68 นางสาว ธีรดา พลนอก 5868 โรงพยาบาลบางละมุง
69 นางสาว นงลักษณ์ พิตตินันท์ 201 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
70 นางสาว นงลักษณ์ ศรีบัว 5085 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
71 นาย นพพร คงคา 203 โรงพยาบาลกำแพงแสน
72 นาย นพรัตน์ จอมสมสา 2297 โรงพยาบาลธวัชบุรี
73 นางสาว นภัสสร ไชยวงศ์คต 5438 โรงเรียนรังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
74 นาย นราวิทย์ บุญก่อเกื้อ 5877 โรงพยาบาลบางละมุง
75 นางสาว นริศรา โพธิ์ทอง 5090 โรงพยาบาลพิจิตร
76 นาง นรีรัตน์ ศิริคุรุรัตน์ 929 โรงพยาบาลหาดใหญ่
77 นาย นฤมาน ภัทรชยากุล 211 กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
78 นาง นฤยภัทร รัตตะนิยะ โรงพยาบาลสงขลนครินทร์
79 นางสาว นลินพันธุ์ บูรณวณิชวงศ์ 5092 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
80 นางสาว นัดฐา ทุมสิงห์ 5095 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
81 นาย นัทธพงศ์ อุปชัย โรงพยาบาลกุดชุม
82 นาย นันทวัฒน์ วงษาสนิท 5888 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
83 นางสาว นันทิยา โรจนาพงษ์ 222 โรงพยาบาลนครพนม
84 นางสาว นาตาชา แสงเพ็ชร 5098 โรงพยาบาลพระรามเก้า
85 นางสาว นิชนันท์ ขวัญทอง 5100 โรงพยาบาลยะลา
86 นางสาว นิตินาถ ทีบำรุง 5893 โรงพยาบาลบางละมุง
87 นางสาว นิลาวัลย์ ตัญญาภักดิ์ 4801 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
88 นาย บรรจง เลาหุไรกุล 1481 โรงพยาบาลพระปกเกล้า
89 นาย บรรจบ สายรวมญาติ 237 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
90 นาย บรรจบ ศรีกุล โรงพยาบาลโพนพิสัย
91 นางสาว บัวศรี จันอินทร์ 240 โรงพยาบาลปากท่อ
92 นาย บุญชิด อันภักดี โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
93 นางสาว บุษยา เรียนไธสง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
94 นางสาว บุษรินทร์ ภู่กลีบ 4151 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
95 นาย ปกรณ์ รัตนศรี 2436 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
96 นางสาว ปนัดดา คิดเข่ม 4808 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
97 นาย ปภังกร แก้วเพชร โรงพยาบาลชุมพร
98 นางสาว ปรวรรณ ตรีธัญญา โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
99 นาย ประทีป แช่มช้อย 1891 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน406
100 นาง ประภัสสร ไกรหาญ 953 โรงพยาบาลสิรินธร
101 นางสาว ประไพพรรณ พิมพ์ศร 1758 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
102 นาย ปรัชญา ฉิมสูงเนิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
103 นาง ปราณี บันลือธัญลักษณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
104 นาย ปราโมทย์ กรีไกรนุช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
105 นางสาว ปริษา สกุลณา 2719 โรงพยาบาลคลองสามวา
106 นาย ปัญญา มานะบุตร 3587 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
107 นางสาว ปานฤทัย หลายพรพรม 4811 โรงพยาบาลคามิลเลียน
108 นางสาว ปาริฉัตร สุราษฎร์มณี 5922 โรงพยาบาลพิษณุเวช
109 นาย ปิยทัศน์ แสงดาว 1266 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
110 นางสาว ปิยภรณ์ เต็งชัยภูมิ 5926 ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
111 นางสาว ปิยะลักษณ์ ทองสุข 5931 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
112 นาย ปิยะศักดิ์ น้อยอยู่นิตย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
113 นางสาว ปิ่นสุดา วันทนียกุล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
114 นางสาว ปุญญิศา เครือคุณ 5932 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
115 นางสาว ปูรณิศ ฟักแฟง 5486 โรงพยาบาลราชวิถี
116 นางสาว พชรพร ลีปริคณห์ 5490 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
117 นางสาว พยอม ยินดี แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลสหัสขันธ์
118 นางสาว พรชนก โมกมูล 5937 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
119 นางสาว พัชชากร ดาทอง 2328 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
120 นาย พัฒนพงษ์ แสนชนม์ 311 โรงพยาบาลสกลนคร
121 นาย พันธ์ภัทร รัตนหิรัญ 5503 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
122 นาง พิกุล จงดี 316 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
123 นางสาว พิชญธิดา โสนา 5136 ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.หล่มสัก
124 นางสาว พิรดา คุณโน 3753 โรงพยาบาลสูงเนิน
125 นาย พีระพงศ์ วิรุฬวัฒน์ GD4
126 นางสาว ภัคจิรา จาคีไพบูลย์ 5967 โรงพยาบาลสามพราน
127 นางสาว ภัสชา จำปาหอม 2067 โรงพยาบาลสิรินธร
128 นาย ภาณุพงษ์ หาญสิงห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
129 นางสาว ภาพิมลขวัญ เหลี่ยมศิริเจริญ 3992 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แผนกรังสีวินิจฉัย
130 นางสาว ภาริณี พรหมประกอบ 5529 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131 นาย ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ Tomograph HQ
132 นางสาว มณีรัตน์ เสนศรี 6311308394 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
133 นางสาว มนัชญา ธนธีรโชติ 5982 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
134 นาย มานิต นฤมิตคุณา Tomograph HQ
135 นางสาว มุธิตา อินทร์คูณ 5991 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
136 นาย มูฮัมมัดตอเฮ ขาเดร์ โรงพยาบาลนราธิวาส
137 นาง ยุภาวัลย์ แสงขันธ์ 1893 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
138 นางสาว รวินท์นิภา เทพเสาร์ 5167 โรงพยาบาลยะลา
139 นาง รัชฎา หลอดคำ โรงพยาบาลครบุรี
140 นางสาว รัชดา โพธิ์ทอง 1012 โรงพยาบาลบ้านตาก
141 นางสาว รัชนู เอียมเปา 2726 สถาบันโรคทรวงอก
142 นางสาว รัตติยากร อินทะเสน 4105 โรงพยาบาลวารินชำราบ
143 นางสาว รุ่งนภา มณเฑียรอาจ 3505 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
144 ลักษณ์อนงค์ อินทรีย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
145 นางสาว ลักษิกา ไกรวินิจ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิงไร่
146 นางสาว วนิชญา ทารีราช 4871 โรงพยาบาล Medpark
147 นางสาว วรรณษา เพียรธรรม 5565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
148 นางสาว วรรณิษา แซ่ลิ่ม โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
149 นางสาว วรัชยา ปัญญากาศ 5181 โรงพยาบาลบ่อทอง
150 นางสาว วราภรณ์ โมหา 5570 บริษัทประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
151 นางสาว วรารัตน์ อุ่นตระกูล 2597 โรงพยาบาลบึงสามพัน
152 นาย วรินทร กรประเสริฐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
153 นางสาว วลัยพรรณ ดำรงตระกูล 4877 โรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
154 นาย วสันต์ พลรัตน์ 3010 โรงพยาบาลประโคนชัย
155 นาย วสันต์ แดงขาว โรงพยาบาลภูสิงห์
156 นาย วัชรินทร์ สุทธิกุล 4879 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
157 วันดี จำเนียรผล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
158 นาย วาณิช มูลยอง 4880 โรงพยาลหริภุญชัย ราม
159 นางสาว วาสนา พัฒอำพันธ์ 3308 โรงพยาลจุฬาลงกรณ์
160 นาย วิทากร ปาโน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
161 นาย วินัย โสมอ่อน 2467 โรงพยาบาลสำโรง
162 นาง วิภารัตน์ วรยศ 2363 โรงพยาบาลบางละมุง
163 นางสาว วิระยา ศรีมุกดา 4885 บ.สีมา เอ็ม อาร์ ไอ รพ.สมุทรปราการ
164 นาย วิศิษฏ์ หอมมาลัย 143 โรงพยาบาลพานทอง
165 นาง วิไลจิตต์ ปิยไพร 2170 โรงพยาบาลปราสาท
166 นางสาว ศกลวรรณ เคลือบยิ้ม 5197 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
167 นาย ศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล 5590 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
168 นางสาว ศรินภัสร์ พุฒิกุลรัตนกรณ์ 2767 รพ.จุฬาลงกรณ์
169 นางสาว ศรีวรรณ เพริศพรรณราย 3131 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
170 นางสาว ศรีสุดา วรรณพงษ์ 1514 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
171 นางสาว ศลิษา เข็มเล็ก 5595 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
172 นางสาว ศศิธร เอกเวช สถาบันโรคทรวงอก
173 นางสาว ศศิวิมล ด้วงกูล 5597 โรงพยาบาลพระพุทธบาท เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
174 นางสาว ศิริพร พรมวัลย์ 4901 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
175 นางสาว ศิริวรรณ ชมชูชื่น 5600 โรงพยาบาลชะอำ
176 นาง ศิวลี พวงมณี 2044 โรงพยาบาล​อุทัยธานี
177 นางสาว ศุทธินี เวชบุตร 4905 โรงพยาบาลชลบุรี
178 นาย ศุภชัย เรืองบุตร 4115 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
179 นางสาว ศุภนิดา สามจ้อย 5208 โรงพยาบาลพระรามเก้า
180 นางสาว สกุลณา ประเสริฐศักดิ์ โรพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
181 นางสาว สง่า ประโพธิ์ทัง 853 โรงพยาบาลพล
182 นาง สมบัติ อินทร์กอง 2048 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
183 นาย สมพร สุนทรปรีชารัตน์ 4116 โรงพยาบาลหนองใหญ่
184 นาย สมาน จันทร โรงพยาบาลแม่สอด
185 นาย สมเกียรติ กันโฮมภู โรงพยาบาลกุดบาก
186 นาย สฤษดิ์ สาระไทย 3338 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
187 นาง สวลี พาพะหม โรงพยาบาลบุณฑริก
188 นาย สัญญา บุญรักษา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
189 นาย สัณฑิติ วงศ์ปุรนานนท์ 1062 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
190 นาย สามารถ เหมแดง 3053 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
191 นาย สารัช ทุเรียนทอง 6073 โรงพยาบาลโกรกพระ
192 นางสาว สิตาวีร์ กิ่งมาลาคณาวิศว์ 5223 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
193 นาย สิทธิศักดิ์ เลาหกุล โรงพยาบาลแม่ทา
194 นาย สิปปภาส ชินพันธ์ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
195 นางสาว สิริกร ใจรุณ 4919 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
196 นางสาว สิริพร ตันเสน โรงพยาบาลนครปฐม
197 นางสาว สุจิตรา กุคำอู 3055 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
198 นาย สุทธินันท์ จันทร์แจ้ง โรงพยาบาลโนนคูณ
199 นางสาว สุธารส ปติโนธรรม 4927 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
200 นางสาว สุธาสินี เชื้ออยู่ 5626 โรงพยาบาลเสนา
201 นาง สุธีวรรณ ขวดใส โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
202 นาง สุนันทา ทินราช 856 โรงพยาบาลแวงน้อย
203 นางสาว สุนันทา ธงทอง 2191 โรงพยาบาลหนองพอก
204 นางสาว สุปรีญา โค่นบ่อรัง 4929 โรงพยาบาลนนทเวช
205 นาย สุพชัย เปล่งทรัพย์ โรงพยาบาลคำชะอี
206 นางสาว สุพัตรา ดวงจิตต์ 6101 โรงพยาบาลบางละมุง
207 นางสาว สุภัสพร พลวงศ์ 4930 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
208 นาง สุภิญญา ปัญญาศรี 2408 โรงพยาบาลมุกดาหาร
209 นาย สุรดิษ หอมกลิ่น 5631 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
210 นาย สุรทิน สุภาษี 5246 บริษัท อุรุพงษ์เอ๊กซเรย์-แล็บ จำกัด ศูนย์ รพ.ธนบุรี1
211 นาย สุริยศักดิ์ คำพรมมา 2650 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
212 นางสาว สุริยา มานะผล 1088 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
213 สุวคนธ์ พวงศรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
214 นางสาว หทัยนันท์ พันธ์ทองหล่อ 6446 โรงพยาบาลระยอง
215 นางสาว หทัยภัทร ดีนา 4934 โรพยาบาลพระรามเก้า
216 นางสาว อกนิษฐ์ ไชยพงษ์ 5637 นศ ป.โท ฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
217 นาง อตินุช กุญชนะรงค์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
218 นางสาว อนัญญา อู่งามสิน 5640 RSU Healthcare
219 นางสาว อภิสรา เทพานนท์ 5647 โรงพยาบาลลำปาง
220 นาง อมรรัตน์ เมฆิน 1772 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
221 นาง อรุณี รัตนศรี 3237 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
222 นาง อรุณี บูรณโกศล 1734 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
223 นาย อะนิส ดุลยเดช 4666 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
224 นาง อัจฉรา หวันอิ โรงพยาบาลสงขลนครินทร์
225 นาง อัจฉรา วงษ์ศรีแก้ว 1829 โรงพยาบาลพานทอง
226 นางสาว อันธิกา ธงรอด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ฝ่ายรังสีวิทยา)
227 นาย อามีน ขาเดร์ โรงพยาบาลนราธิวาส
228 นางสาว อาริษา คุ้มไพรี 5274 บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด
229 นางสาว อารียา มะมา 6147 โรงพยาบาลกะพ้อ
230 นางสาว อารีย์ โมฬี โรงพยาบาลหาดใหญ่
231 นางสาว อิสรีย์ กฤดาภรณ์ 4955 โรงพยาบาลพัทลุง
232 อุดมพร นวลงาม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
233 ว่าที่ร.ต.หญิง อุทัยรัตน์ ผันผาย 4062 โรงพยาบาลน้ำยืน
234 นาง อุทัยวรรณ รักชีพ โรงพยาบาลทับปุด
235 นางสาว อุมาวัลย์ ไชยเพชร 6149 โรงพยาบาลระยอง
236 นาง อุไรวรรณ ปรีถวิล โรงพยาบาลคำม่วง
237 นางสาว ฮูไมลา รุ่งจำรัสรัศมี 6153 โรงพยาบาลแม่สอด
238 นาย เกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์ 2883 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
239 นาย เจษฏา จันทรัตน์ โรงพยาบาลท่าศาลา
240 นางสาว เนรัตน์ฌา รัตนภา 5104 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
241 นางสาว เพ็ญนภา ลุกลาม 3270 โรงพยาบาลนนทเวช
242 นาย เสรีชน หนิมพานิช 4655 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
243 นางสาว แวนูรฮายาตี มูนะ 4890 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
244 นาย โยธิน จิตมั่น 2996 กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลย
245 นางสาว โรสนานี มะแซ 5173 โรงพยาบาลจะแนะ
246 นาย ไพฑูรย์ สว่างวงศ์ 1817 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18
หมายเหตุ....ท่านใดพบข้อมูลผิดพลาด กรุณาติดต่อแก้ไขมาที่ crt.chularadiologic@gmail.com